top of page

Privacyverklaring

De NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ GIJSENS-STULENS (hierna ‘het Bedrijvencentrum DE MALT) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. In deze privacyverklaring geven we u dan ook heldere en transparante informatie over hoe het Bedrijvencentrum DE MALT omgaat met de persoonsgegevens.
Het Bedrijvencentrum DE MALT verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze verklaring. Het is dan ook aangewezen om deze pagina regelmatig te raadplegen. Indien er fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in het privacybeleid, zal dit duidelijk vermeld worden op onze website.

1. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJK EN ZIJN VERTEGENWOORDIGER

De verwerkingsverantwoordelijke: NV BEHEERSMAATSCHAPPIJ GIJSENS - STULENS, Stationsstraat 20, 3540 HERK-DE-STAD
De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke: Céline LECLEF

2. OM WELKE REDEN VERWERKT HET BEDRIJVENCENTRUM DE MALT PERSOONSGEGEVENS?

Het bedrijvencentrum DE MALT verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten.
Het bedrijvencentrum DE MALT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/ of omdat u de persoonsgegevens zelf heeft ingevuld in het contactformulier op de website van het bedrijvencentrum DE MALT.
De door u doorgegeven persoonsgegevens via het contactformulier op de website bewaart en gebruikt het bedrijvencentrum DE MALT in het kader van de door u gevraagde dienst. Het bedrijvencentrum DE MALT verwerkt tevens die persoonsgegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan het bedrijvencentrum DE MALT worden verstrekt met als doel om ze te verwerken.
Daarnaast kan het bedrijvencentrum DE MALT uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten dienstenovereenkomst zoals voor het gebruik van de kantoorruimtes, de flex werkplekken, locaties voor het organiseren van events, enz.
Tot slot verwerkt het bedrijvencentrum DE MALT ook persoonsgegevens in het kader van de werking van het bedrijvencentrum zelf, zoals contactgegevens van leveranciers.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT HET BEDRIJVENCENTRUM DE MALT?

In het kader van de dienstenovereenkomsten en de werking van het bedrijvencentrum

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Telefoon of GSM nummer

 • E-mailadres

 • Inhoud e-mails die verstuurd worden in het kader van de dienstenovereenkomst

 • Nummerplaat

 • Handtekening + paraf

 • Scan vinger aderpatroon waarvoor uitdrukkelijk toestemming wordt gevraagd

 • Functietitel

 • Camerabeelden

In het kader van het contactformulier op de website

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoon of GSM nummer

 • Inhoud van het bericht verstuurd via het contactformulier

4. WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN OVERGEMAAKT?

Het bedrijvencentrum DE MALT kan de persoonsgegevens die u aan haar verschaft doorgeven aan derde partijen, maar dit enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

De persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden:

 • Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;

 • Indien er een wettelijke verplichting is;

 • Indien u ons daarvoor uitdrukkelijk de toestemming geeft.

De werknemers van het bedrijvencentrum DE MALT zijn verplicht om de vertrouwelijkheid (geheimhouding) van uw gegevens te respecteren.

5. HOE LANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Het bedrijvencentrum DE MALT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden.
De persoonsgegevens die het bedrijvencentrum DE MALT verwerkt in het kader van het contactformulier op de website worden bewaard zo lang als nodig is om op de vraag te beantwoorden die gesteld werd via het contactformulier.
De persoonsgegevens die het bedrijvencentrum DE MALT verwerkt in het kader van de dienstenovereenkomsten worden na de beëindiging van de overeenkomst niet meer actief verwerkt tenzij de verwerking opgelegd wordt door een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens worden na de beëindiging van de dienstenovereenkomst nog voor een termijn van 10 jaar bewaard.

6. HOE BEVEILIGT HET BEDRIJVENCENTRUM DE MALT DE PERSOONSGEGEVENS?

Het bedrijvencentrum DE MALT neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Het bedrijvencentrum DE MALT zorgt dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens (een beveiligde server), dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7. WEBSITE - COOKIES

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (”Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren over hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden, waaronder onder meer de uitgever van deze site, de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. WELKE ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?

U hebt het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten wissen. U dient er natuurlijk rekening mee te houden dat er omstandigheden zijn waarin wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren of waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u ons een verzoek te versturen op het volgende adres of e-mailadres:

Leuvensesteenweg 350
3190 BOORTMEERBEEK
info@bedrijvencentrumdemalt.be

Om uw identiteit te kunnen nagaan, kunnen wij u verzoeken om een bewijs over te maken.

Het bedrijvencentrum DE MALT wenst u er tevens op te wijzen dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter gekend als de Privacycommissie (www.privacycommissie.be).

Privacyverklaring: FAQ
bottom of page